COVID-19

Сключен договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Описание:
На 14.09.2020 г. е сключи договор с № BG16RFOP002-2.073-17829-C01 между Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и „Балкан Експрес“ ЕООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Цели на проекта:
• Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
• Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
• Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква фирмата да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв. , от които 8 500,00 лв. Европейско и 1 500,00 лв. Национално финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца от 14.09.2020 г. до 14.12.2020 г. 

Book